Upis na studij

Upis u akademsku godinu 2021/22. započinje Internetskom pretprijavom od 01.10.2021. od 17 sati do 14.10.2021. u 12 sati.

Predaja dokumenata: 13.10.2021. i 14.10.2021. od 12 do 14 sati u Sportskoj dvorani Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Prilikom predaje dokumenata je potrebno priložiti: diplomu/potvrdu o završetku odgovarajućeg studija, izvadak ocjena, domovnicu, rodni list i dokaz o uplati za rangiranje na iznos od 400,00 kn.

Studenti koji su predali dokumente mogu do 15. 10. 2021. promijeniti željeni odabir smjera do 12 sati.

Objava rezultata inicijalnog rangiranja: 15.10.2021. do 13 sati

Prigovor na rezultate inicijalnog rangiranja: 15.10.2021. od 13 do 14 sati u Urudžbenom uredu

Objave konačnih lista rangiranja: 15.10.2021. do 18 sati

Upisi studenata po osnovi inicijalnog rangiranja: 16.10.2021. po rasporedu koji će biti naknadno objavljen

Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja kandidata za upis na specijalistički diplomski stručni studij su:

  • završen stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija u trajanju od tri godine,

  • završen preddiplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija i stečenih 180 ECTS bodova,

  • provedena prijava za postupak rangiranja kandidata.

Prema Odluci o upisnim kvotama za diplomske studije za akademsku godinu 2020./2021. kvota za studij Menadžment i marketing maloprodaje je 45 redovnih studenata i 30 izvanrednih studenata.

Studij mogu upisati i kandidati koji su završili predbolonjski stručni studij Poslovna ekonomija u trajanju od dvije i pol akademske godine (5 semestara) uključujući i 6. semestar na Preddiplomskom stručnom studiju Poslovna ekonomija.

Aktualne informacije za upis na studij dostupne su na web stranici Fakulteta.